Rakim – I Ain’t No Joke, Let the Rhythm Hit – Central Park 2011